Aqa bismillah

Board Of Directors

AMIL SAHEB OF NEW YORK: Huzaifa bhai saheb bin mohammed bhai saheb nomani
Shaikh Shabbir bhai Burhani
Mulla Juzer bhai Rajshahiwala (Secretary)
Mulla Aliasghar bhai Shahmalak (Joint Secretary)
Mulla Mustafa bhai Poonawala (Treasurer)
Mulla Yusuf bhai Poonawala
Mulla Aliasgar bhai Shakir
Mulla Shabbir bhai Arif
Murtaza bhai Tofafarosh
Huzaifa bhai Deesawala
Husain bhai Bootwala


Advisory Committee

Shaikh Mustansir bhai Faizullabhoy
Shaikh Aziz bhai Jamnagerwalla
Shaikh Taher bhai Haidermota
Shaikh Mukarram bhai Burhani
Shaikh Ahmed bhai Shakir
Shaikh Fazlehusain bhai Jamali
Mulla Juzer bhai Madraswala
Mulla Taha bhai Vasi
Mulla Juzer bhai Currim
Taher bhai Balasinoerwala
Zulfiqar bhai Taherali
Shabbir bhai Adib
Mustafa bhai Balasinorewala
Adnan bhai Rangwala